Kvalitetsgaranti

Tekab strävar efter att hålla rätt kvalitet i våra uppdrag. Vi arbetar med vårt interna och ledningssystem där strukturer och dokument för våra uppdrag ingår, allt från Kvalitet & Miljöplan till egenkontroller och uppföljningar. Från och med 2014 är vi certifierade via SMART ledningssystem.

Kvalitets- och Miljöpolicy

Tekab vill vi att våra kunder ska se oss som en professionell, pålitlig och lyhörd samarbetspartner. Vår ambition är att genomföra våra uppdrag med hög kvalitet och stor kundnöjdhet. Vi ska ta hänsyn till miljöpåverkan vid genomförandet av varje enskilt uppdrag gentemot våra kunder, och med vårt interna miljöarbete.

Detta skall vi uppnå genom att:

  • Minst uppfylla kraven i alla tillämpliga lagar och bestämmelser samt arbeta inom ramen för en god konsultetik.
  • I nära samarbete med våra kunder identifiera deras krav och förväntningar i varje uppdrag, samt utveckla och genomföra våra tjänster utifrån dessa krav.
  • Genomföra våra uppdrag på ett professionellt sätt och ha kundens nytta som riktmärke. Vi lägger stor vikt vid ett nära samarbete genom hela genomförandeprocess, som leder fram till ett gemensamt lyckat slutresultat.
  • Vara observanta på miljöaspekterna i våra uppdrag och där det är befogat föra dialog med våra kunder kring alternativa sätt att minimera miljöpåverkan.
  • Miljöaspekter ska beaktas vid inköp, kontorsdrift, energianvändning och val av transportsätt.
  • Stora förbättringar åstadkoms genom att ständigt genomföra många små förbättringar. Därför jobbar Tekab ständigt med att hitta bra och miljöriktiga lösningar i våra projekt